Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

INFO O RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Hurtownia AGA Śliwscy Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Tytoniowa 12, 26-600 Radom (dalej AGA).


Z AGA można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: aga@agaradom.pl, pisemnie pod adres: AGA Śliwscy Spółka Jawna, ul. Tytoniowa 12, 26-600 Radom lub telefonicznie: 48 363 40 75.

W AGA wyznaczony jest Koordynator Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:aga@agaradom.pl lub pisemnie na adres AGA Śliwscy Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Tytoniowa 12, 26-600 Radom

AGA przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach: 
- zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

- w celu założenia i administrowania Państwa kontem na platformie B2B zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi AGA (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AGA np. wystawienia faktury lub rachunku (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO); 

- marketingu i promocji produktów i usług AGA (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AGA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat. W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.


Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez AGA następującym kategoriom odbiorców: 
- podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;

- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu AGA tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami AGA.

AGA informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
- dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;

- sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku AGA nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez AGA bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy mam charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy. W przypadku podania danych w celu rejestracji konta w portalu B2B jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi korzystanie z niego.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być wycofane w każdej chwili.