Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HURTOWNIA AGA


 
1.     Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.     Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.     Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego agaradom.pl;

5.     Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.agaradom.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.     Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7.     Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AGA Śliwscy Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Tytoniowa 12, 26-600 Radom, NIP 9482434864 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.     Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9.     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

11.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 
2.     Postanowienia ogólne


1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.agaradom.pl.

2.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.     Sklep internetowy, działający pod adresem: www.agaradom.pl, prowadzony jest przez AGA Śliwscy Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Tytoniowa 12, 26-600 Radom, NIP 9482434864.

4.     Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)   zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)   warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c)   zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

5.     Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    Przeglądarka internetowa w najnowszej wersji (z co najmniej 2017 roku)

b)    minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli.

6.     W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

7.     Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.agaradom.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 
3.     Dane osobowe klientów 


1.     Firma AGA Śliwscy Spółka Jawna przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te pozyskiwane są od klientów. Przekazanie tych danych jest dobrowolne lecz konieczne do zrealizowania zamówienia - bez tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy kupna sprzedaży.

2.     Firma AGA Śliwscy Spółka Jawna jest administratorem danych osobowych.

3.     Okres przetwarzania danych osobowych jest nieokreślony ze względu na stosowaną politykę rabatową i promocyjną. Jednocześnie istnieje możliwość wglądu do danych osobowych, ich korekta, usunięcie czy ograniczenie przetwarzania.

4.     Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5.     Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów i wykorzystywania ich wyłącznie w celach opisanych w niniejszym regulaminie i Polityce Prywatności.
 
4.     Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 
1.     Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2.     Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.     Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.     AGA Śliwscy Spółka Jawna może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)     podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)     dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c)     dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez AGA Śliwscy Spółka Jawna za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię AGA Śliwscy Spółka Jawna.

5.     Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody AGA Śliwscy Spółka Jawna.

6.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7.     Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla AGA Śliwscy Spółka Jawna,

e)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami

Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
 
5.     Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1.     Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.     W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.agaradom.pl, dokonać wyboru towaru i jego wariantu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.     Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.     W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.     Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

·     przedmiotu zamówienia,

·     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

·     wybranej metody płatności,

·     wybranego sposobu dostawy,

·     czasu dostawy.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty"

7.     Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z AGA Śliwscy Spółka Jawna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8.     Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9.     Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

10.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

11.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.agaradom.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

12.  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.


6.     Dostawa


1.  Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub dostarczana jest przez kierowcę hurtowni AGA. Koszty dostawy wskazane są pod poniższym linkiem Wysyłka i Płatności


3.   Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 
7.     Ceny i metody płatności


1.     Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VA T z wyróżnieniem stawki w koszyku.

2.     Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 12 1750 1253 0000 0000 3135 9287,

b) Gotówką przy odbiorze (wariant z dostawą przez kierowcę AGA).

 
Reklamacje dotyczące Towarów

 
1.     AGA Śliwscy Spółka Jawna jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2.     Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@agaradom.pl. AGA Śliwscy Spółka Jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 

1.     AGA Śliwscy Spółka Jawna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.     Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić AGA Śliwscy Spółka Jawna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.     Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Tytoniowa 12, 26-600 Radom, mailowo pod adres skep@agaradom.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4.     W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.     AGA Śliwscy Spółka Jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.


Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
 

1.    Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2.    W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AGA Śliwscy Spółka Jawna a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AGA Śliwscy Spółka Jawna a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AGA Śliwscy Spółka Jawna.

4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.